Afschaffen hondenbelasting!

Onze overwegingen zijn in het kort dat hondenbelasting niet meer van deze tijd is, het vreemd is dat er wel een hondenbelasting is maar geen katten- of paardenbelasting, bezitters van honden in het buitengebied die doorgaans gewoon op het eigen erf lopen ook hondenbelasting betalen, de opbrengst van de hondenbelasting naar de algemene middelen gaat en niet specifiek ingezet wordt voor hondenbeleid, al 147 gemeenten Dronten zijn voorgegaan in het afschaffen van de hondenbelasting. Ook wegen we mee dat veel hondenbezitters van mening zijn dat wanneer ze hondenbelasting betalen, de gemeente ook moet zorgen voor het opruimen van de poep en afschaffing van de hondenbelasting deze gedachte wegneemt.

Nu het financiële beeld van de gemeente Dronten deze afschaffing toelaat, bestaat deze belasting vanaf 2019 niet meer!

Geen extra belastingen

De VVD wil een onderzoek naar de mogelijkheden van het terugbrengen van het aantal belastingen. Het invoeren van nieuwe belastingen is voor de VVD niet aan de orde. Ook in de komende Raadsperiode zal parkeren “vrij” blijven en zal er dus geen parkeerbelasting ingevoerd worden.

Multifunctionele accommodaties

De VVD is voorstander van multifunctionele accommodaties zodat verschillende voorzieningen in één gebouw ondergebracht kunnen worden waardoor op kosten kan worden bespaard. Als in de dorpen op een moment nieuwbouw van maatschappelijke voorzieningen noodzakelijk is, dient het perspectief van een multifunctionele accommodatie goed te worden onderzocht. Met name voor Biddinghuizen en Swifterbant kan dit bijdragen aan het in stand houden van het voorzieningenniveau.

Uitbreiding bestaande bedrijven

Voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering moeten erven voldoende groot zijn. De VVD vindt dat het bestemmingsplan buitengebied voldoende flexibel moet zijn om uitbreiding van bestaande ondernemingen, die de landschappelijke kenmerken van het landschap niet aantasten, mogelijk te maken. Hierbij worden geen aanvullende eisen gesteld, bovenop de beperkingen uit het provinciaal omgevingsplan.

Verbreding wegen in buitengebied

De economische activiteit in het buitengebied zorgt voor steeds grotere en zwaardere landbouwmachines. Ook het transport met zware vrachtwagens op de wegen in het buitengebied is de laatste jaren toegenomen. De wegen in het buitengebied zijn niet in alle gevallen berekend op dergelijk gebruik. Daarom pleit de VVD er voor om de verbreding van de wegen in het buitengebied planmatig aan te pakken. Te beginnen met het aanleggen van bijvoorbeeld betonstroken langs die wegen waar de problemen het zwaarst zijn.